Informacje o ZPZ

Informacje o Zakładzie Polityki Zdrowotnej

Zakład Polityki Zdrowotnej utworzony został w 2002 roku z inicjatywy dr Krzysztofa Krajewskiego Siudy. Od początku swojego istnienia Zakład realizuje badania naukowe w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących aktywności samorządów terytorialnych w zakresie realizacji programów promocji zdrowia i profilaktyki zachorowań, transformacji systemów ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego w państwach Europy Środkowo – Wschodniej, przekształceń własnościowych w polskim systemie ochrony zdrowia oraz analiz procesu decyzyjnego w polityce zdrowotnej.

Wśród największych osiągnięć naukowych Zakładu wskazać należy realizację międzynarodowego grantu badawczego finansowanego przez londyńską fundację Wellcome Trust („Polish health poster in 20 th century” - projekt realizowany we współpracy z London School of Hygiene and Tropical Medicine), realizację grantu badawczego „Plakat medyczny jako narzędzie polityki zdrowotnej w Polsce w latach 1918- 2008” (projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w trakcie realizacji) oraz realizację dwóch ekspertyz naukowych zamówionych przez Ministerstwo Zdrowia RP („Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce” i „Prognoza skali emigracji zarobkowej lekarzy z Polski”). Oprócz tego Zakład Polityki Zdrowotnej uczestniczy w międzynarodowym projekcie finansowanym ze środków UE (STEPS) dotyczącym współpracy organizacji pozarządowych z sektorem naukowym w obszarze zdrowia publicznego, a także uczestniczył w realizacji projektów: HP-Source.net (międzynarodowa baza danych dotyczących aktywności w obszarze promocji zdrowia) i PHLawFlu (międzynarodowy projekt dotyczący rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego i ram formalnoprawnych w sytuacji pandemii), HSR-Europe (międzynarodowy projekt dotyczący badań nad usługami zdrowotnymi).

Zakład realizuje także zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla studentów studiów licencjackich i magisterskich z przedmiotów: polityka społeczna i zdrowotna, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, międzynarodowe problemy zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz wybrane polityki Unii Europejskiej.

Przy Zakładzie działa także Koło Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z informacjami na temat Koła w zakładce Koło STN