Regulamin zajęć dydaktycznych

Regulamin zajęć dydaktycznych

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD POLITYKI ZDROWOTNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

 

§ 1

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdego z przedmiotów realizowanych w Zakładzie Polityki Zdrowotnej.

 

§ 2

 1. Program nauczania w Zakładzie Polityki Zdrowotnej jest realizowany w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.

 2. Uczestnictwo w zajęciach w każdej z form dydaktycznych jest obowiązkowe.

 3. Nieobecność na zajęciach dydaktycznych dopuszczalna jest jedynie za okazaniem wiarygodnego usprawiedliwienia. W przypadku przedmiotów obejmujących większą ilość zajęć dydaktycznych (co najmniej pięć bloków zajęć w danej formule), dopuszczalna jest jedna nieobecność bez konieczności usprawiedliwiania.

 4. Jeśli liczba nieusprawiedliwionych nieobecności przekroczy 50% całkowitej liczby zajęć ćwiczeniowych i seminaryjnych z danego przedmiotu, jest to równoznaczne z niezaliczeniem tego przedmiotu.

 5. Przybycie studenta na zajęcia ze spóźnieniem przekraczającym 20 minut jest równoznaczne z nieobecnością na tych zajęciach.

 6. W przypadku każdej nieobecności na zajęciach – zarówno usprawiedliwionej, jak i nie wymagającej usprawiedliwienia zgodnie z treścią pkt 3., student zobowiązany jest zaliczyć materiał tych zajęć u nauczyciela akademickiego realizującego dany przedmiot. Jeśli przedmiot jest realizowany przez więcej, niż jedną osobę, zaliczenie przeprowadza koordynator przedmiotu.

 

§ 3

 1. W przypadku zajęć odbywających się poza terenem Uczelni, pracownicy Zakładu Polityki Zdrowotnej z odpowiednim wyprzedzeniem informują studentów o miejscu odbycia zajęć.

 2. Studenci są zobowiązani przygotowywać się do uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniowych. Pracownicy Zakładu z odpowiednim wyprzedzeniem informują studentów o zakresie materiału obowiązującego na poszczególnych zajęciach oraz literaturze źródłowej.

 3. W trakcie pierwszych zajęć z danego przedmiotu studenci są informowani przez nauczyciela akademickiego o formie oraz wymaganiach niezbędnych do zaliczenia danego przedmiotu.

 4. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, zasady i tryb przeprowadzania egzaminu również są studentom przekazywane w trakcie pierwszych zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu.

 5. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z danego przedmiotu.

 

§ 4

W okresie odbywania zajęć dydaktycznych w Zakładzie Polityki Zdrowotnej studenci mają prawo do uczestniczenia w procesie oceny jakości kształcenia realizowanego przez Zakład, zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

 § 5

W okresie odbywania zajęć dydaktycznych w Zakładzie Polityki Zdrowotnej studenci mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielem akademickim. Konsultacje odbywają się w stałych terminach podawanych do wiadomości studentów.

 

§ 6

Wszelkie bieżące informacje dotyczące procesu dydaktycznego w Zakładzie Polityki Zdrowotnej są publikowane za pośrednictwem strony internetowej Zakładu, pod adresem http://zpz.sum.edu.pl.

 

§ 7

Studenci mogą uczestniczyć w pracach naukowych Zakładu Polityki Zdrowotnej poprzez działalność w Kole Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

 

§ 8

Postanowienia zawarte w Regulaminie Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym mają charakter nadrzędny wobec niniejszego Regulaminu. W przypadku stwierdzenia niezgodności treści obu regulaminów, moc rozstrzygającą ma treść Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.