Zdrowie Publiczne II°

Wykaz przedmiotów

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

Celem kształcenia jest nabycie przez studenta uszczegółowionej wiedzy o założeniach i formach realizacji polityki społecznej. W części poświęconej polityce społecznej tematyka zajęć obejmuje zagadnienia takie jak: omówienie modeli polityki społecznej i podstawowych nurtów myśli polityczno-społecznej, znaczenie wartości w polityce społecznej, uwarunkowania polityki społecznej, problematyka ubóstwa i wykluczenia społecznego, rozwiązania systemowe w zakresie wspomagania osób niepełnosprawnych, problemy związane z bezdomnością i systemem pomocy bezdomnym w Polsce i na świecie, problem patologii społecznych.

W części poświęconej polityce zdrowotnej na zajęciach poruszana jest problematyka polityki lekowej i funkcjonowania rynku farmaceutycznego, bieżących programów zdrowotnych (Narodowy Program Zdrowia i inne.), reform systemu ochrony zdrowia.  

Tematyka seminariów z wykazem literatury (studia stacjonarne 2019/20). - (dotyczy także studiów piątkowo-sobotnich)

Tematyka prac zaliczeniowych (2019/20)

Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego (studia stacjonarne 2019/20) - dotyczy także studiów piątkowo-sobotnich.

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadami zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. W ramach zajęć omawiana jest następująca tematyka: formy własności w ochronie zdrowia, planowanie w zakładach opieki zdrowotnej, finansowanie zakładu opieki zdrowotnej – źródła i zasady, wykorzystanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), zarządzanie operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, wykorzystanie biznesplanu w ochronie zdrowia, zarządzanie przez jakość.

Organizacja kształcenia

- semestr zimowy

Tematyka seminariów z wykazem literatury (studia stacjonarne + pt/sob) semestr zimowy 2019/20

Tematyka seminariów z wykazem literatury (studia niestacjonarne) semestr zimowy 2019/20

Tematyka prac zaliczeniowych (dot. studiów w trybie pt/sob) semestr zimowy 2019/20

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE PROBLEMY ZDROWIA

Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu zewnętrznych uwarunkowań polityki zdrowotnej i wykształcenie umiejętności analizy globalnych zjawisk zdrowotnych pod kątem ich wpływu na stan zdrowia populacji w Polsce. W ramach przedmiotu poruszane są taki zagadnienia jak: geneza i perspektywy międzynarodowej polityki zdrowotnej, przyczyny umiędzynaradawiania polityki zdrowotnej, rozwój głównych podmiotów decyzyjnych, zmiany priorytetów działań w obszarze zdrowia publicznego, współczesne wyzwania międzynarodowej polityki zdrowotnej, programy zdrowotne Unii Europejskiej, rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz utrzymania i poprawy stanu zdrowia populacji światowej, szanse i zagrożenia dla stanu zdrowia populacji wynikające z procesu globalizacji.