Zdrowie Publiczne I°

Wykaz przedmiotów

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

Celem realizacji przedmiotu jest nabycie  podstawowej wiedzy z zakresu celów i kategorii polityki społecznej państwa oraz organizacji systemów zdrowotnych.

Tematyka seminariów i wykładów obejmuje wprowadzenie do polityki społecznej, omówienie działania systemu pomocy społecznej, politykę rynku pracy, problematykę niepełnosprawności, programy polityki zdrowotnej państwa, modele systemów ochrony zdrowia, rolę jednostek samorządu terytorialnego w działaniach z zakresu zdrowia publicznego, funkcjonowanie systemów zdrowotnych w państwach wysokorozwiniętych,  politykę rodzinną państwa.

Tematyka seminariów z wykazem literatury (2019/20) (stacjonarne).

Tematyka prac zaliczeniowych (2019/20)

Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego (2019/20)

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do realizowania obowiązków zawodowych w zakresie zarządzania.

Tematyka wykładów i seminariów obejmuje formy organizacyjno-prawne działalności w ochronie zdrowia, podstawowe rodzaje technik zarządzania, zasady kształtowania struktur organizacyjnych, kulturę organizacji, zarządzanie konfliktem, marketing usług zdrowotnych.

Tematyka seminariów z wykazem literatury (2019/20).

Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego - studia stacjonarne (2019/20).

Zagadnienia do egzaminu - studia stacjonarne (2019/20).

Tematyka seminariów z wykazem literatury (2019/20) studia niestacjonarne

Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego (2019/20) - studia niestacjonarne

 

 

 

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami towarzyszącymi ubezpieczeniu społecznemu jako formie realizacji zabezpieczenia społecznego, a także uzyskanie przez studentów gruntownej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania ubezpieczenia społecznego w Polsce.

Tematyka wykładów i seminariów obejmuje  pojęcie i istotę zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń społecznych, zasady konstrukcyjne ubezpieczeń społecznych, ryzyka socjalne, funkcje ubezpieczeń społecznych, podstawy prawne systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce, system organizacyjny oraz finansowy ubezpieczenia społecznego w Polsce, ubezpieczenie chorobowe,  wypadkowe, rentowe, emerytalne.

 

 

MIĘDZYNARODOWE PROBLEMY ZDROWIA

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu rozwiązywania globalnych problemów zdrowotnych i funkcjonowania głównych podmiotów regulujących międzynarodowa politykę zdrowotną.

W ramach zajęć z przedmiotu omawiana jest problematyka genezy, struktury i funkcji organizacji międzynarodowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego (ONZ, WHO, UNICEF, FAO, OECD, UE), globalizacji i jej następstwa dla zdrowia populacji w wymiarze światowym, regionalnym i lokalnym, międzynarodowej pomoc humanitarnej.