Badania krajowe

Krajowe projekty badawcze zrealizowane przez Zakład Polityki Zdrowotnej


Tytuł projektu: Plakat medyczny jako narzędzie polityki zdrowotnej w  Polsce w latach 1918-2008.

Okres realizacji: 2010 - 2012

Źródło finansowania: grant Narodowego Centrum Nauki

Kierownik projektu:

dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski Siuda

Inni pracownicy Zakładu zaangażowani w realizację projektu:

dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

 

Celem projektu jest analiza plakatów medycznych powstałych na gruncie kampanii zdrowotnych w Polsce w latach 1918-2008 ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w zmianach, jakie dokonały się w ramach polityki zdrowotnej. Projekt miał charakter komplemantarny w stosunku do grantu badawczego, jaki Zakład Polityki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego realizował we współpracy z Londyńską Szkołą Higieny i Medycyny Tropikalnej (Uniwersytet Londyński), finansowanego przez fundację Wellcome Trust.

 


Tytuł projektu: Prognoza skali emigracji zarobkowej pracowników ochrony zdrowia.

Okres realizacji: 2008

Źródło finansowania: Ekspertyza zlecona przez Ministerstwo Zdrowia

Kierownik projektu:

dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski Siuda

Inni pracownicy Zakładu zaangażowani w realizację projektu:

dr n. hum. Piotr Romaniuk

dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

 

W Polsce, podobnie jak w innych państwach borykających się z problemem niskich dochodów ludności czy wysokiego bezrobocia, emigracja zarobkowa zawsze stanowiła jedną z podstawowych metod radzenia sobie z trudnymi warunkami bytowymi. Zjawisko to zwiększyło swoją skalę w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to otwarcie rynków pracy w krajach Europy Zachodniej stało się bardzo silnym bodźcem skłaniającym do podjęcia decyzji o wyjeździe. Problem emigracji zarobkowej jest w szczególny sposób kontrowersyjny w przypadku przedstawicieli zawodów medycznych, co w bezpośredni sposób wynika z faktu, iż ta grupa zawodowa najczęściej stanowi jedną z najlepiej wykwalifikowanych warstw społeczeństwa w wieku produkcyjnym, zaś wykształcenie w pełni wykwalifikowanego lekarza wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Nie bez znaczenia jest również szczególność obszaru ochrony zdrowia z punktu widzenia zaspokajania kluczowych potrzeb obywateli, gdzie powstały wskutek emigracji deficyt kadrowy może skutkować poważną dotkliwością dla społeczeństwa.

Badanie miało na celu:

  1. stworzenie wiarygodnego obrazu aktualnej skali zjawiska emigracji zarobkowej przedstawicieli lekarzy, w oparciu o dostępne dane Naczelnej Izby Lekarskiej oraz krajowe i międzynarodowe opracowania poświęcone temu tematowi;
  1. prognozę trendów w zakresie skali emigracji reprezentantów poszczególnych zawodów medycznych w perspektywie najbliższych 5 lat.

Zgodnie z przyjętymi założeniami badania składały się z równoległej realizacji dwóch zadań. Pierwszym z nich była realizacja badań ankietowych wśród studentów kierunków medycznych na sześciu uczelniach w Polsce. Ze względu na mniejsze od wcześniej zakładanych środki finansowe oraz ograniczenia czasowe, zadecydowano o zawężeniu grupy badanej jedynie do studentów kierunków lekarskich (studenci 5 i 6 roku).

            Oprócz badań ankietowych jednocześnie przeprowadzona została szeroka kwerenda w bazach publikacji medycznych (PubMed, Medline, Elsevier, WHO), na podstawie której zidentyfikowano ponad 60 publikacji odnoszących się do kwestii emigracji zarobkowej pracowników ochrony zdrowia oraz zjawiska drenażu mózgów (brain drain).

 


Tytuł projektu: Realizacja przez samorządy terytorialne w Polsce programów promocji zdrowia i profilaktyki zachorowań w latach 1999-2004

Okres realizacji:2006

Źródło finansowania: Ekspertyza zlecona przez Ministerstwo Zdrowia

Kierownik projektu:

dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski Siuda

Inni pracownicy Zakładu zaangażowani w realizację projektu:

dr n. hum. Piotr Romaniuk

dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

Cel główny:

stworzenie własnego (polskiego) narzędzia zapewnienia jakości samorządowych programów promocji zdrowia.

Cele poznawcze:

  1. ocena czasowego zróżnicowania wydatków powiatów na programy zdrowotne w latach 1999 - 2004
  2. analiza zależności pomiędzy wydatkami samorządów terytorialnych na programy zdrowotne a typem powiatu, województwem i uwarunkowaniami historycznymi
  3. ocena zróżnicowania wdrożonych przez powiaty programów zdrowotnych

Cele użyteczne:

  1. upowszechnienie wiedzy na temat programów promocji zdrowia wśród jednostek samorządu terytorialnego
  2. podkreślenie znaczenia jakości programów promocji zdrowia realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  3. dostarczenie urzędnikom zajmującym się promocją zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego narzędzia służącego zarówno do projektowania, jak i późniejszej ewaluacji programu interwencyjnego z zakresu zdrowia publicznego. 

Badanie składało się z dwóch części:

  1. Stworzenia obrazu („fotografii” i „mapy”) realizacji programów promocji zdrowia przez powiaty w latach 1999-2004, tj. w ciągu pierwszych sześciu lat istnienia samorządu szczebla powiatowego, co miało służyć osiągnięciu celów poznawczych badania.
  2. Zaprojektowania „Polskiego narzędzia zapewnienia jakości samorządowych programów promocji zdrowia”.